8:00 - 17:00

(+355)692607901

Facebook

Linkedin

Search
 

Financiare

ROKAJ > Fushat e përvojës > Financiare

Zyra ka ofruar një llojshmëri të gjerë shërbimesh drejtuar nevojave të klientëve, por pa u kufizuar në to, siç janë përfaqësimi gjyqësor, arbitrazhi, këshillimi ligjor dhe financiar, përpilimi i marrëveshjeve dhe akteve të tjera ligjore, mundësi investimi, themelimin e një shoqërie të re dhe ndjekja e procedurave për mbylljen e tyre kur është e nevojshme, ndërlidhje me klientët etj.

Fushat më kryesore të shërbimeve financiare janë si vijon:

 • Procedurat Tatimore;
 • Kontabilitet dhe Pasqyra Financiare;
 • Titujt dhe Tregjet Financiare;
 • Studim Tregu;
 • Investime Strategjike;
 • Transaksione bankare;
 • Regjistrimi dhe largimi ne sistem i punonjësve;
 • Mbajtja e llogarive kontabël;
 • Kalkulimi i Borderosë dhe Proçesimi i Pagave;
 • Kalkulimi i TVSH-së, raportimi në E-Filing i TVSH-ë,
 • Tatimi në Burim, Tatim Fitimi;
 • Planifikim & Këshillim për taksat;
 • Dokumentacion punonjësi për Zyrën e Punës;
 • Raporte & Konsulencë manaxheriale;
 • Konsulencë Fiskale & Financiare
 • etj

Na shkruani per rastin tuaj